Eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet

Eurooppalaisissa innovaatiokumppanuuksissa (European Innovation Partnership EIP) pyritään saamaan julkisen ja yksityisen sektorin toimijat yhteen etsimään ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin tutkimuksen ja innovoinnin toimin. Toiminnassa on kyse EU-tason poliittisesta koordinaatiosta, ei uudesta rahoitusmuodosta. EIP on osa Eurooppa 2020 -strategian Innovaatiounioni-hanketta.

Poliittista koordinaatiota ja eri toimijoiden sitouttamista

Innovaatiokumppanuus-toiminnassa komissio ja jäsenmaat valitsevat ne suuret ja monimutkaiset aihekokonaisuudet, joissa ratkaisujen saavuttaminen ei onnistu pelkästään yksittäisen toimijan tai maan voimin. Valituille aihealueille luodaan pitkän tähtäimen yhteinen visio. Rahoitusta kumppanuuksiin ohjataan EU:n olemassa olevista ohjelmista ja aloitteista sekä kansallisista rahoituslähteistä. Toteutus edellyttää siis sekä julkista että yksityistä rahoitusta.

Kumppanuuksien valmistelussa ja toteutuksessa tarvitaan teollisuuden, tutkijayhteisöjen, viranomaistahojen sekä muiden EU:n ja kansallisten toimijoiden yhteistyötä ja toiminnan koordinaatiota. Päällekkäistä työtä pyritään ehkäisemään ja vaikkapa lainsäädäntöön tai standardointiin liittyviä toimia yhtenäistämään. Lyhytaikaisten hankkeiden sijaan keskitytään pitkän aikavälin ohjelmapohjaiseen toimintatapaan. Tulosten hyödyntämistä ja innovatiivisten ratkaisujen viemistä markkinoille pyritään nopeuttamaan.

EIP-kumppanuuksien onnistuminen riippuu siitä, miten jäsenmaat ja eri toimijat saadaan motivoitua puhaltamaan yhteiseen hiileen eli järjestämään omaa toimintaansa yhdenmukaiseksi muiden vastaavien kanssa ja linkittämään eri toimintojaan yhteen.

Pilotti käynnissä, uusia hyväksytty

Ensimmäisenä käynnistettiin v. 2011 ikääntymiseen keskittyvä Active and Healthy Ageing (AHA) -kumppanuus pilotoimaan koko konseptia.

Sen jälkeen on hyväksytty useita kumppanuuksia, jotka keskittyvät muun muassa vesisektorille, raaka-aineiden saatavuuteen sekä maatalouteen, sen tuotantoon ja kestävään kehitykseen. Älykkäät kaupungit -kokonaisuudella on myös oma innovaatiokumppanuus.