Muut ohjelmat ja yhteistyömahdollisuudet

Lukuisa joukko eurooppalaisia yhteistyöohjelmia, hankkeita ja verkostoja keskittyy tutkimuksen, tuotekehityksen tai innovaatiotoiminnan edistämiseen.
Kaikilla niillä on omat erityispiirteensä, toimintatapansa ja sääntönsä.

AAL

Ambient Assisted Living on ikääntymiseen keskittyvä eurooppalainen ohjelma, jonka projekteissa kehitetään uutta teknologiaa ja sovelletaan sitä palveluihin ja tuotteisiin ikääntyneiden tueksi kotiin, lähiyhteisöön ja työympäristöön.

BONUS 2010 - 2017

The joint Baltic Sea research and development programme tukee Itämeren ja sitä ympäröivän alueen tutkimusta.

CEF

Connecting Europe Facility tukee digitaalipalveluiden ja digitaalisen infrastruktuurin käyttöönottoa ja toimintaa Euroopassa järjestämällä muun muassa julkisia tarjouskilpailuja ja projektihakuja.

Consumer

EU:n kuluttajapolitiikan Consumer-ohjelma keskittyy vv. 2014 - 2020 muun muassa turvallisiin tuotteisiin, kuluttajansuojaan ja -oikeuksiin sekä yhteistyöhön kansallisten viranomaisten ja eri kuluttajajärjestöjen kanssa.

COSME

The EU programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-Sized Enterprises eli COSME-ohjelma keskittyy parantamaan yritysten toimintaedellytyksiä, rahoituksen saatavuutta ja toimintaympäristöä Euroopassa. Rahoitus on suunnattu välittäjäorganisaatioille ja esimerkiksi Enterprise Europe Network -verkostolle.

COST 

European Cooperation in the field of Scientific and Technical Reasearch tukee eurooppalaisia monikansallisia ja monitieteisiä tutkimusverkostoja tarjoamalla kansallisesti rahoitetuille tutkimusprojekteille verkostoitumisrahoitusta ja yhteistyömahdollisuuksia.

Creative Europe

Luova Eurooppa -ohjelma tukee audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä. Suurin osa rahoituksesta kohdistuu eurooppalaisille yhteistyöhankkeille. 

EMPIR

The European Metrology Research and Innovation Programme on metrologian tutkimus- ja innovointiohjelma, joka pyrkii yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun esimerkiksi terveydenhuollon, ilmastonmuutoksen ja turvallisuuden aloilla.

Erasmus+

Erasmus+ on EU:n ohjelma, joka rahoittaa koulutuksen, nuorisotyön ja urheilun aloilla tehtävää eurooppalaista yhteistyötä. Tukea on tarjolla nuorten ja opiskelijoiden liikkuvuuteen sekä yhteistyöhankkeisiin ja politiikan uudistamiseen.

 

ERA-NET

ERA-NET-hankkeet verkottavat Euroopan maiden tutkimus- ja kehitysohjelmia. Kukin ERA-NET-hanke järjestää yhteisiä rahoitushakuja oman alansa tutkimusryhmille ja yrityksille.

ESA

Euroopan avaruusjärjestö ESA (European Space Agency) on monikansallinen avaruusalan tutkimusorganisaatio. ESAn projekteissa yritykset ja tutkimusryhmät pääsevät mukaan alan korkeatasoiseen kansainväliseen teknologiayhteistyöhön.

EUREKA

EUREKA on eurooppalainen verkosto, jonka ydin ovat markkinalähtöiset tutkimus- ja kehityshankkeet. EUREKA-projekteissa yritykset voivat kansainvälistyä ja kehittää tuotteitaan yhteistyössä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa.

Eurostars

Eurostars on erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tutkimus- ja kehitystyötä tukeva ja rahoittava ohjelma. Projekteja rahoittavat kansalliset rahoitusorganisaatiot ja Euroopan komissio yhdessä.

Health Programme

EU:n kolmas terveys-ohjelma rahoittaa EU:n terveysalan politiikan mukaista toimintaa.

JTI

Joint Technology Initiative eli Yhteiset teknologia-aloitteet toteuttavat vaativia tutkimus- ja kehitysohjelmia julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä.

LIFE

Euroopan komission LIFE-ohjelma rahoittaa ympäristön ja luonnonvarojen kestävään kasvuun, luonnon monimuotoisuuden tukemiseen ja ilmastonmuutokseen keskittyviä hankkeita.

Kalatalousrahasto

Euroopan kalatalousrahasto (European Maritime and Fisheries Fund, EMFF) tukee kalatalousalaa. Rahastosta rahoitetaan yritysten, viranomaisten ja kalatalousalan järjestöjen hankkeita. Uuden ohjelmakauden (vv. 2014 - 2020) rahoitus on haettavissa ELY-keskuksista aikaisintaan vuoden 2015 alussa.

Maaseuturahasto

Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisrahastosta eli maaseuturahastosta (European Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD). Uuden ohjelmakauden (vv.2014 2020) rahoitus on haettavissa ELY-keskuksista siirtymäkauden jälkeen vuoden 2015 alussa.

Rakennerahastot

EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa toteutetaan ja rahoitetaan rakennerahasto-ohjelmien avulla. Suomi saa tukea kahdesta lähteestä: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Alueellisille hankkeille Suomessa rahoitusta myöntävät muun muassa Ely-keskukset ja maakuntaliitot.