7. puiteohjelma

EU:n tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma ajoittui vuosille 2007–2013. Sen budjetti oli noin 54 miljardia. 7. puiteohjelma jakautui neljään osaan: yhteistutkimusprojekteja rahoittava erityisohjelma Yhteistyö, huipputason perustutkimusta rahoittava Ideat, tutkijaliikkuvuuden erityisohjelma Ihmiset sekä tutkimuksen mahdollisuuksia ja vaikuttavuutta tukeva Valmiudet.

Ohjeita 7. puiteohjelman hankkeiden raportointiin

Kustannusten hyväksyttävyyden osalta säännökset löytyvät avustussopimuksen liitteestä II (Annex II General Conditions). Hankkeiden hyväksyttäviä kustannuksia ovat kaikki ne kustannukset, jotka ovat aiheutuneet hankkeen aikana, ovat olleet välttämättömiä hankkeen toteuttamiselle ja jotka on kirjattu osallistujien kirjanpitoihin.

Hankkeen koordinaattori kokoaa kustannustiedot partnereilta ja vastaa viime kädessä kokonaisraportin lähettämisestä komissioon.

Komission ohjeistukset 7. puiteohjelman hankkeisiin

Komission ohjeita mm. talousasioihin, tilintarkastuksiin ja sopimusmuutoksiin

Osallistujien kokemuksia EU:n 7. puiteohjelmasta

AW-Energy koordinoi EU:n 7. puiteohjelman aaltoenergian pilottihanketta SURGE.

Kysymyksiä 7. puiteohjelmasta

Sopimusasiat
Onko mahdollista keskeyttää projekti väliaikaisesti?
Onko konsortiosopimus pakollinen vai ei?
Mitkä ovat pääerot kolmannen osapuolen ja alihankinnan välillä?
Voiko projektissa mukana oleva partneri toimia jossain vaiheessa projektia myös projektin alihankkijana? Voiko alihankintatyöstä maksaa korvausta palkkana?
Talousoppaassa sanotaan (Guide to Financial Issues, sivu 8), että komission maksamia rahoja varten pitää perustaa oma tili. Riittääkö, että rahat menevät organisaation tilille, mutta ne voidaan erottaa erillisen projektikoodin avulla muista rahoista?
Tilintarkastus
Mistä löydän tilintarkastajan EU-hankkeelleni?
Mitä ottaa huomioon tilintarkastajan valinnassa?
Komission rahoitusosuus projektissamme ei kenelläkään partnereista ylitä 375 000:ta euroa. Vaaditaanko jokaiselta partnerilta kuitenkin tilintarkastus projektin lopussa?
Kustannukset
Onko komissio määritellyt euromääräisiä rajoja hyväksyttäville päivärahoille tai matkakustannuksille?
Yliopistot ja kokonaiskustannusmalli: miten kustannukset kannattaa laskea yliopiston kohdalla?
Milloin voidaan käyttää keskimääräisiä henkilöstökuluja?
Miten yritykset laskevat palkkojen sivukulut puiteohjelmaprojekteissa?
Mistä projektin hallintokulut (management costs) koostuvat?
Voiko organisaatio käyttää palkkojen laskennassa omaa laskentamalliaan?
Mikä on yleiskustannusten maksimiraja, jota iso yritys voi hyödyntää?
Rahoitus
Milloin hankkeen rahoitus alkaa?
Puiteohjelman rahoitusmuodot: lump sum, grant vai reimbursement of eligible cost? Vai näiden kaikkien yhdistelmä? Kuka päättää mitä rahoitusmuotoa, tai rahoitusmuotojen yhdistelmää käytetään missäkin hankemuodossa?
Organisaation käyttämän rahapanostuksen joustavuus konsortion sisällä. Voivatko partnerit projektin kuluessa muuttaa keskinäistä rahanjakoaan niin, että jos joku käyttää vähemmän rahaa kuin on budjetoitu, joku muu voi käyttää säästyvän osuuden?
Pitäisikö budjetissa ottaa huomioon vuosittainen inflaatio? Olemme laskeneet 2,5 % inflaation vuosittain budjettiimme. Onko tämä oikea tapa?
Mitä tapahtuu EU-rahoituksesta kertyneelle korolle?
Miksi ja miten työaika kirjataan projektille?
Ovatko tukiosuudet erilaiset koordinaattoreille ja osallistujille? Saako koordinaattorina epäsuorien kustannusten päälle koordinointi- ja tukitoimien kohdalla mainitun seitsemän prosentin tuen?