Hakeminen

Hakijan ABC

 1. Tutustu huolellisesti Horisontti 2020 -työohjelmaan, jonka löydät osallistujaportaalista.

 2. Poimi sopiva aihe (topic) ja tarkista sen hakuajat. Osallistujaportaalissa voit myös hakea sopivia aiheita avainsanahaulla. Jokaisella aiheella on oma hakuohjesivu (Topic Conditions & Documents), josta löydät mm. hakua koskevat tärkeät reunaehdot, arviointikriteerit, malliavustussopimuksen sekä mallihakemuspohjan.

 3. Etsi sopivat partnerit, ellet jo ole verkostoitunut. 

 4. Varaa hankkeen suunnitteluun ja hakemuksen tekoon useita kuukausia. Isojen hankkeiden kokoamisessa voi mennä jopa puoli vuotta. Aikataulua suunnitellessasi tutustu myös komission arviointi- ja valintaprosesseihin. 

 5. Tutustu kansalliseen Horisontti-hakemusten valmistelurahoitukseen.

 6. Valmistelkaa konsortiosopimus mieluiten jo ennen hakemuksen lähettämistä tai heti sen jälkeen.
   
 7. Lähetä hakemus ajoissa – älä odota viimeiseen päivään! 

 8. Kysy tarvittaessa apua puiteohjelman asiantuntijoilta. Jokaisella teemalla on suomalainen yhteyshenkilö, joka tietää oman osionsa sisällöstä ja tavoitteista. Hakemuksen valmisteluun sekä kustannus- ja sopimusasioihin saa apua EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmilta EUTIsta. Suomen yliopistoissa ja suurimmissa tutkimuslaitoksissa on myös henkilöitä, jotka auttavat oman organisaationsa osallistumista puiteohjelmahankkeisiin.

Minkälaisiin projekteihin voit hakea rahoitusta?

Katso Horisontti 2020 -ohjelman hankemuodot alla.

Kuka voi osallistua?

Osallistujat

Pääsääntöisesti vähimmäisvaatimus on kolme organisaatiota kolmesta eri EU- tai liitännäisvaltiosta. Kaikki hankkeeseen osallistuvat tahot muodostavat yhdessä hankeryhmän eli konsortion. Osallistujien on oltava riippumattomia toisistaan. Käytännössä konsortion on oltava usein laajempi kuin perussääntönä olevat kolme osallistujaa, jotta se voi uskottavasti vastata hakuvaatimuksiin. Tietyissä tapauksissa yksi osallistuja riittää.

Kuka tai ketkä?

Mukaan lähtevä taho voi olla yritys, yliopisto, tutkimuslaitos tai jokin muu tutkimusta tekevä tai hyödyntävä organisaatio tai ryhmä. Myös yksityinen henkilö voi periaatteessa toimia hankkeen osallistujana – näin tapahtuu lähinnä Marie Sklodovska Curie -tutkijaliikkuvuushankkeissa, ERC-hankkeissa tai pk-instrumentissa.

Horisontti 2020 -ohjelma painottaa vaikuttavuutta ja innovaatioita, joten hankkeisiin osallistuu sekä tutkimuksen tekijöitä että tulevien tulosten hyödyntäjiä sekä tiedon levittäjiä. Tulosten hyödyntäjiä voivat yritysten lisäksi olla erilaiset kansalaisryhmät, esimerkiksi kaupungit.

Komission toiveena on, että hankkeisiin kuuluu osallistujia paitsi eri maista myös eri tieteenaloilta. Esimerkiksi insinöörien ja yhteiskuntatieteilijöiden yhteisillä hankkeilla voidaan jo teknologian kehittämisvaiheessa arvioida sen yhteiskunnallisia vaikutuksia.

EU haluaa kannustaa osallistumaan erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Hakuilmoituksissa mainitaan usein erikseen, jos hankkeen osallistujina tai jopa koordinaattorina tulee olla pk-yrityksiä. 

Mistä maista?

Osallistuja voi olla mistä tahansa maasta maailmassa, kunhan osallistumisen vähimmäisvaatimukset (3 MS/AC) täyttyvät. Hankemuodoissa, joissa vaaditaan vain yksi osallistuja (esim. ERC tai pk-instrumentti), osallistujan täytyy tulla EU- tai liitännäisvaltiosta.

Rahoitus hankkeissa:

 • EU-jäsenmaat (Member States, MS) saavat EU-rahoitusta.
 • Liitännäisvaltiot (Associated Countries, AC) maksavat osansa puiteohjelman budjetista ja osallistuvat samalla statuksella kuin jäsenmaat.
 • Teollistuneet maat ja nousevat taloudet (Industrialized and Emerging Economies) maksavat yleensä omat kustannuksensa, poikkeustapauksissa voivat saada EU-rahoitusta. Näitä maita ovat mm. USA, Kanada, Japani, Australia ja Korea, sekä Brasilia, Intia, Kiina ja Venäjä.
 • Muut EU:n ulkopuoliset maat saavat yleensä EU-rahoitusta. 

 • Guideline on Third Country Participation in H2020
Hakuajat

Komissio julkaisee hakuaikataulut Virallisessa lehdessä sekä osallistujaportaalissa. Hakemukset toimitetaan Euroopan komissioon ennakkoon ilmoitetun hakuaikataulun mukaisesti.

Hakemuksen valmisteluun voi isoissa hankkeissa mennä kuukausia, joten valmisteluprosessi on hyvä aloittaa niin aikaisin kuin mahdollista. Koko konsortio osallistuu yleensä hankevalmisteluun, joten yhden osallistujan ei tarvitse tehdä koko valmistelutyötä itse.

Hankemuodot

Tutkimus- ja innovointitoimet (Research and Innovation Actions)

Hanke, jossa tuotetaan uutta tietoa tai teknologiaa. Tavoitteena on tukea tutkimus- ja kehitystoimia, joilla parannetaan eurooppalaista kilpailukykyä. Aiheet ja erityisesti tavoiteltava vaikuttavuus on määritelty etukäteen.

Rahoitus: 100 %

Innovointitoimet (Innovation Actions)

Rahoitus keskittyy markkinoita lähempänä oleviin toimiin. Rahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi prototyypin valmistukseen, demonstrointiin, pilottihankkeisiin tai tuotantomittakaavan laajentamiseen, jos niiden tavoitteena on tuottaa uusia tai parannettuja tuotteita tai palveluita.

Rahoitus: 70 % (voittoa tavoittelemattomille organisaatioille 100 %)

Koordinointi- ja tukitoimet (Coordination and Support Actions)

Hankemuoto, jolla koordinoidaan, tuetaan ja aktivoidaan tutkimusta. Koordinointitoimi voi olla mm. konferenssien ja tapaamisten järjestämistä, selvityksiä, työryhmien perustamista tai tiedottamista.

Rahoitus: 100 %

Pk-instrumentti (SME Instrument)

Voittoa tavoittelevat pk-yritykset voivat hakea rahoitusta yksinkin innovaationsa kaupallistamiseen pk-instrumentista. Instrumentti on tarkoitettu voimakasta kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille, joilla on korkea markkina- ja kasvupotentiaali. Rahoitusta voi saada Horisontin 2. ja 3. pilarin (Teollisuuden johtoasema ja Yhteyskunnalliset haasteet)  teemoihin liittyviin aiheisiin.

Pk-instrumentti on kolmivaiheinen:

 • Vaihe 1: Kaupallistamissuunnitelma (konsepti ja toteutettavuus) 
 • Vaihe 2: Toteuttaminen: pilotointi, demonstrointi, markkinareplikointi (mahd. myös t&k)
 • Vaihe 3: Kaupallistaminen

Rahoitus: 1. vaiheessa 50 000 €, 2. vaiheessa 70 % (terveys-haasteen osalta toistaiseksi mahdollista saada 100 %), 3. vaiheessa ei suoraa avustusta

Nopeutetun innovoinnin väline (Fast Track to Innovation)

Fast Track to Innovation -pilotti tarjoaa rahoitusta lähellä markkinoita oleville projekteille. Pilotin tavoitteena on vähentää aikaa ideasta markkinoille, kannustaa uusia osallistujia osallistumaan puiteohjelmaprojekteihin ja kasvattaa yksityisen sektorin tutkimus- ja innovaatioinvestointeja. Aiheita ei ole määritelty etukäteen ja yritysosallistumisen tulee olla merkittävää.

Rahoitus: 70 % (voittoa tavoittelemattomille organisaatioille 100 %)

Marie Skłodowska-Curie -toimet

MSCA-toimet rahoittavat tutkijoiden koulutusta ja liikkuvuutta. Ohjelman kautta tutkija voi saada rahoitusta koulutukseen, urakehitykseen, yritysten, yliopistojen ja eri maiden väliseen liikkuvuuteen sekä tutkijanuraa edistäviin tukitoimiin.

Rahoitus: yksikkökustannukset, katso MSCA-työohjelmasta sivulta 49 alkaen (pdf)

Euroopan tutkimusneuvosto (European Research Council)

ERC rahoittaa pienten tutkimusryhmien tekemää korkeatasoista perustutkimusta. Rahoitettavien hankkeiden aiheita ei ole ennalta määrätty, ja ne valitaan tieteellisen laadun perusteella. Tutkimus täytyy tehdä EU:n jäsenmaissa tai ns. assosiaatiomaissa.

Rahoitus: 100 %

ERA-NET Cofund

Hankkeet verkottavat eri Euroopan maiden tutkimus- ja kehitysohjelmia ja partnerit ovatkin yleensä kansallisia tai alueellisia rahoittajia. ERA-NETit järjestävät yhteisiä rahoitushakuja omin alojensa tutkimusryhmille ja yrityksille.

Rahoitus: 33 %

Esikaupalliset hankinnat (Pre-Commercial Procurement)

Instrumentin avulla kehitetään uusia ratkaisuja erityisesti julkisen hankinnan tarpeisiin. Avaa markkinamahdollisuuksia Euroopassa toimiville yrityksille ja tutkijoille.

Rahoitus: 90 %

Innovatiivisten ratkaisujen julkinen hankinta (Public Procurement of Innovative Solutions)

Hankkijaryhmä ja komissio jakavat uuden, innovatiivisen hankinnan riskin ja samalla eurooppalaiselle teollisuudelle avautuu markkinamahdollisuuksia.

Rahoitus: 35 %

Mitä hakumateriaalia tarvitaan?

 • Työohjelma (Work Programme) on puiteohjelmahankkeen valmistelijan kannalta komission keskeisin julkaisu. Siinä on esitelty Horisontti 2020 -ohjelman tavoitteet, tutkimusaiheet sekä hakujen ehdot. Työohjelmassa esiintyvät termit ja painotukset ovat käyttökelpoisia hakemustekstissä. Työohjelma on kaksivuotinen.

 • Hakuaiheen sivu (topic) osallistujaportaalissa. Täältä löytyy aiheen kuvaus, kaikki tarvittavat hakuasiakirjat sekä linkki sähköiseen hakemukseen.

Tärkeää! Hakuohjeissa mahdollisesti ilmoitettuja reunaehtoja (esim. hakemuksen maksimisivumääriä) tulee noudattaa.

Mistä löytää hakemuspohjat?

Yleiset pdf-muotoiset hakemuspohjat löytyvät täältä:

Tiettyyn hakuun liittyvä word-muotoinen pohja löytyy ko. haun sähköisestä hakemuksesta.

Mistä löytää partnereita?

Sopivien kumppaneiden löytäminen on tärkeää sekä hakemuksen että hankkeen toteuttamiselle. Hankkeeseen pitäisi löytää hyviä ja yhteistyökykyisiä osallistujia, joilla on toisiaan täydentävää osaamista ja jotka muodostavat järkevän ja hallittavan konsortion. Parasta olisi, jos partnerit tuntisivat toistensa osaamisen jo etukäteen. Jos näin ei ole, sopivien kumppaneiden haussa voi hyödyntää sekä omia että siihen erityisesti tarkoitettuja verkostoja.

Mistä partnereita?

 • Omista verkostoista sekä omien yhteistyökumppaneiden verkostoista on hyvä aloittaa. Löytyykö vanhoista tutuista kiinnostuneita?
 • Eurooppalaiset teknologiayhteisöt (European Technology Platforms, ETP) kokoavat eri tutkimus- ja teknologia-alojen tärkeimpiä eurooppalaisia vaikuttajia yhteen. Teknologiayhteisöt tarjoavat paljon tietoa hakemuksen valmistelijoille, mutta lisäksi yhteisöissä valmistellaan aktiivisesti mm. puiteohjelmahankkeita, joten myös kiinnostavia partnereita on tarjolla. 

 • Eri Euroopan maissa toimiva Enterprise Europe Network (EEN) -verkosto auttaa löytämään pk-osallistujia hankkeisiin.

 • Kotimaassa ja ulkomailla järjestetään paljon eri alan konferensseja ja tilaisuuksia. Niihin kannattaa osallistua mahdollisuuksien mukaan. Kansainvälisistä konferensseista löytyy usein ne oman alan huiput, jotka ovat vaikuttajia myös Horisontti 2020 -ohjelmassa.
Mikä rooli hankkeessa?

Jokainen osallistuja päättää, kuinka suurella panoksella haluaa osallistua hankkeeseen. Suurimman työn tekee ja eniten pääsee vaikuttamaan hankkeen vetäjä eli koordinaattori. Hankkeen riviosallistujana pääsee helpommalla. Ennen koordinaattoriksi ryhtymistä on usein hyvä tutustua puiteohjelmahankkeiden arkeen osallistujan ominaisuudessa.

Hankkeen koordinaattori kokoaa hakemuksen (tosin yhdessä konsortion kanssa) ja vastaa sen jättämisestä Euroopan komissioon. Hankkeen aikana koordinaattorin tehtäviin kuuluu yhteydenpito komission kanssa, EU-rahoituksen vastaanotto ja jakaminen osallistujille, kirjanpito rahaliikenteestä ja raporttien toimittaminen komissiolle. Koordinaattori on myös keskeinen henkilö hankkeen etenemisen ja osallistujien eli konsortion keskinäisen vuorovaikutuksen kannalta.

Koordinointi vie aikaa, mutta toisaalta koordinaattori tulee yhteydenpidon kautta perehtyneeksi hankkeeseen kokonaisuudessaan ja tutustuu kaikkeen sen aikana syntyvään tietoon. Menestyksekkään puiteohjelmahankkeen koordinaattori saa myös mainetta sekä eurooppalaisten kollegoidensa keskuudessa että komissiossa.

Miten hakemus lähetetään?

Horisontti 2020 -ohjelman hakemukset valmistellaan ja lähetetään Euroopan komissioon sähköisesti osallistujaportaalissa. 

PIC-koodi

Jokaisen puiteohjelman hakuun osallistuvalla organisaatiolla täytyy olla organisaatiokohtainen PIC-koodi. Hakemusta ei voi täyttää ilman PIC-koodia, mutta se on helppo ja nopea hakea. Jos organisaatio on osallistunut aikaisemmin puiteohjelmahakuihin, sillä todennäköisesti on jo PIC-koodi. Tätä samaa koodia käytetään kaikissa hauissa. 

Hakemus

Kun hakemuksen tekemisestä on päätetty, koordinaattori rekisteröi hakemuksen sähköiseen hakujärjestelmään. Tietoja voi päivittää kunnes haku sulkeutuu. Sähköisen hakuohjelman avulla hankkeen koordinaattori ja osallistujat voivat täyttää hakulomakkeet, liittää hakemukseen tarvittavat osat, päivittää tietoja ja lopulta lähettää hakemuksensa komissioon. Koordinaattorilla ja partnereilla on erilaiset oikeudet muokata tietoja hakemuksessa, sillä vastuut ovat myös erilaiset.

Hakemuksen A-osa sisältää perustietoa hankkeesta sekä partnereista. Hakemuksen varsinainen sisältöosa, osa B, noudattaa hakijan oppaassa kuvattua rakennetta.  B-osa kannattaa syöttää järjestelmään heti kun se on suurin piirtein valmis, koska vanhan version voi korvata uudella syöttämällä uuden version edellisen tilalle.

Hakemus jätetään komissioon painamalla “submit proposal” -painiketta. Koordinaattori saa hakemuksen lähettämisestä kuittauksen sähköpostitse. Hakemus täytyy ehdottomasti jättää ennen määräaikaa, sillä myöhästyneet hakemukset hylätään jo ennen arvioinnin alkamista. Myöhästyneitä hakemuksia ei myöskään oteta sellaisenaan seuraavalle tarjouskierrokselle, vaan hakemusta on ehkä muokattava se on lähetettävä uudelleen.

Noin kahden viikon kuluessa haun päättymisestä hankkeen koordinaattori saa sähköpostilla vastaanottoilmoituksen (Acknowledgement of Proposal Receipt). Tämä on varmistus siitä, että hakemus on saapunut ajoissa ja hyvässä järjestyksessä komissioon. 

Lisätietoa